Title Created Date Author
Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT 01-05-2015 Written by Mikołaj Jabłoński
Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi 04-04-2015 Written by Zygmunt Jerzmanowski
(Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych 07-02-2015 Written by Zygmunt Jerzmanowski
Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego 01-01-2015 Written by Łukasz Ciszewski
Prywatyzacja MPEC Białystok 18-10-2014 Written by Zygmunt Jerzmanowski
Status podatkowy jednostek pomocniczych JST 01-06-2014 Written by Mikołaj Jabłoński
Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej 01-06-2014 Written by Mikołaj Jabłoński
"Bezkonkurencyjna" gospodarka komunalna 17-05-2014 Written by Zygmunt Jerzmanowski
Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki 15-05-2014 Written by Łukasz Ciszewski
Mienie komunalne a mieszkaniowy zasób gminy 03-05-2014 Written by Zygmunt Jerzmanowski
Rozbieżności podatkowe działań związków międzygminnych 05-04-2014 Written by Mikołaj Jabłoński
Aport urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 01-11-2013 Written by Mikołaj Jabłoński
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki 01-11-2013 Written by Jędrzej Jerzmanowski
Ulubieńcy UOKIK-u cz. II 01-10-2013 Written by Łukasz Ciszewski
Ulubieńcy UOKIK-u cz. I 01-09-2013 Written by Łukasz Ciszewski
Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego 01-08-2013 Written by Jędrzej Jerzmanowski
(Nie)zbywalność majątku wytworzonego za pomocą środków unijnych 08-06-2013 Written by Zygmunt Jerzmanowski
Zaopatrzenie w wodę budynku wielolokalowego 01-06-2013 Written by Michał Kościelak
(Nie)gminne TBS-y 16-02-2013 Written by Zygmunt Jerzmanowski
Zbywanie akcji i udziałów spółek komunalnych 02-02-2013 Written by Zygmunt Jerzmanowski