Wycena kilkudziesięciu spółek w procedurach prywatyzacji

Na przestrzeni lat, uczestnicząc w ponad 50 postępowaniach prywatyzacyjnych, wyceniliśmy w ramach analiz przedprywatyzacyjnych udziały lub akcje kilkudziesięciu spółek, w tym ponad 20 spółek ciepłowniczych.

Wszystkie wyceny były wykonywane przynajmniej dwiema metodami.

Wyceny 5 składowisk odpadów dokonywane na potrzebę dokapitalizowania wielogminnej spółki

Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. wyceniała pięć składowisk odpadów w południowej Wielkopolsce.

Wyceny były niezbędne dla uformowania docelowego kształtu wielogminnej spółki prawa handlowego, która ma zrealizować niestandardowy (bo obejmujący 2 województwa) projekt pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013.

Wycena majątków wodociągowo-kanalizacyjnych 21 gmin Dorzecza Parsęty

Business Expert, działając na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie sporządzili wycenę majątków wodociągowo-kanalizacyjnych 21 miast i gmin przystępujących do trzech międzygminnych spółek z siedzibami w Białogardzie, Kołobrzegu i Szczecinku. Celem utworzenia tych spółek było otrzymanie środków z funduszy europejskich na poprawę gospodarki ściekowej dorzecza Parsęty. Przedmiotowy projekt, opiewający na ok. 600 mln zł był jednym z największych projektów zrealizowanych w Polsce z udziałem środków z Funduszu Spójności.