Oferta

Nasz główny przedmiot działalności to organizowanie, restrukturyzacja, prywatyzacja i konsolidacja przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. Celem tej działalności jest tworzenie optymalnych modeli organizacyjno-ekonomicznych w tej sferze.

Wśród filarów firmy można wymienić:

 • doradztwo przekształceniowe i restrukturyzacyjne,
 • doradztwo transakcyjne i i inwestycyjne,
 • wyceny.

Nasza podstawowa oferta jest wzbogacana przez działalność szkoleniową i wydawniczą w zakresie gospodarki komunalnej.

Obsługą prawną realizowanych przez nas przedsięwzięć zajmuje się kancelaria prawnicza należąca do grupy naszych firm doradczych, tj. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

W skład naszej podstawowej oferty doradczej wchodzą:

 • tworzenie i organizacja nowych gminnych podmiotów,
 • projekty przekształceń podmiotów komunalnych w inne formy organizacyjno-prawne (np. zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego),
 • kompletna obsługa procesów prywatyzacji firm komunalnych, a w tym:
  • przygotowywanie strategii prywatyzacji,
  • analizy przedprywatyzacyjne,
  • wyceny wartości spółek,
  • negocjacje z inwestorami,
  • umowy prywatyzacyjne,
 • projekty restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i całej gospodarki komunalnej gmin oraz programów naprawczych firm,
 • przygotowywanie gminnych podmiotów gospodarczych, gmin i związków komunalnych do korzystania z funduszów akcesyjnych (fundusz spójności) - poprzez tworzenie dużych firm międzygminnych, fuzje, przejęcia i przekształcenia,
 • przygotowywanie i realizacja koncepcji rozwoju obszarowego przedsiębiorstw poprzez konsolidację (fuzje, przejęcia), 
 • przygotowywanie strategii rozwoju gmin,
 • doradztwo z zakresu zarządzania strategicznego (opracowywanie analiz strategicznych, tworzenie strategii i pomoc przy ich implementacji),
 • przygotowywanie gminnej polityki mieszkaniowej,
 • biznesplany przedsięwzięć komunalnych,
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości gminnych i spółek komunalnych,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej,
 • wyceny majątku gminnego,
 • rozwiązywanie problemów komunalizacji majątku i przedsiębiorstw.